Best Practice ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว โรงเรียนสวายวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัชนก ทรงพระ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวขัตติยา สุขรอบ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววิภาวี นามเดช โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวบุษบา ชื่นงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววัลลภา ภูมิสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวรินทร เหมือนนึก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอมรรัตน์ ดีสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายนิรุต แข็งกล้า โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกฤษณา ไพดี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางศุภกานต์ ใจมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยอแสง จันทร์เสน โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทิพากร นามเดช โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกชพร นาคประดา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอักษรวดี กงทา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรทัย คำไทย โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางศิริวรรณ วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)