Best Practice ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางเกษมณี ศรสระน้อย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางรัศมี มีพร้อม โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุภาวดี ขันคำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผล (ด้านวิชาการ)
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสาโรช มงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพัตรา อุปมัย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจารีรัตน์ พลศรี โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางอรอุมา ไชยศรีษะ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอำไพศรี ดีสุคนธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายปรีชา สีตะแกะ โรงเรียนโนนเทพ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การจัดทำโครงงานภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุษา หล่าหมื่น โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายมนัส ดีพร้อม โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวอัมพร บุญขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)