Best Practice วิทยาศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายกัมปนาท ผลไม้ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจรรยา คุณภาที โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางชุติมา ภูมิศาสตร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวหทัยชนก หวังจิต โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายพรหม ผูกดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกฤษณา ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนงณภัส เงางาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางศิรินภา หอมขจร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางณัฏฐนันท์ โยธกุลสิริ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธนวิชญ์ แสงราม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายอนุชา ยอดงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุทธินี ขุขันธิน โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศริญญา นามขันธ์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางวรรณี มณีพงศ์ โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอ่อนสี ศรีเที่ยง โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกะล โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชาญชัย ผสมวงศ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศยากร คำลือชา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางพรเทพ เมินขุนทด โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์ โรงเรียนโคกยางวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางปวีณา พุดหอม โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวลำจวน สีงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจันทรา เป็นสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนันธิดา บุษราคัม โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยอดขวัญ กิ่งมณี โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวยลดา บุญศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพัชรินทร์ คงยืน โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชรินธร ศรีลานุช โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนิภาพร บั๊คตัน โรงเรียนท่าสว่างวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเกสรา สาแก้ว โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุกฤตา ทองเข็ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจรรยา มากพงศ์ โรงเรียนช้างบุญวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวีระพล บุญทวี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางพิมล ใจเย็น โรงเรียนนาดีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศนีย์ สุพรรณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางโสภาพันธ์ บุญรอด โรงเรียนโคกยางวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุทธิรักษ นิลาลาด โรงเรียนเมืองบัววิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอัญญารัตน์ ลือขจร โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอำภา น้ำหวาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางธัญสรณ์ ไหมทอง โรงเรียนวังข่าพัฒนา สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายคมสรรค์ ทำทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม โรงเรียนนาดีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยุวธิดา ลอยประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกมลทิพย์ งามทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุนันทา นามสว่าง โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอัชญา แก่นดี โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสริญญา อินทรนุช โรงเรียนสิรินธร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางประภา ธุรานุช โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายศิริชัย สายยศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางรัตนา เนื่องขันตรี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางฐานิต ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิตตา สำนักนิตย์ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกัลยา คิดอยู่ โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)