Best Practice ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายอัมรินทร์ งามเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเสกสรรค์ รุ่งเรือง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเขมรัศมี สุบันนารถ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญ โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล โรงเรียนวังข่าพัฒนา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธนากร กายสง่า โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุภาพ พบบุญ โรงเรียนรัตนบุรี วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิราพร กล้าเกิด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด โรงเรียนดอนแรดวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสกลพัฒน์ สีสด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวคนาพร โสฬส โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเสน่ห์ พุฒตาล โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอารียา บุญยงค์ โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเขมิสรากาญจน์ สมถวิล โรงเรียนสังขะ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง โรงเรียนสวายวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกัญญาภัทร บริบูรณ์ โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเกวลี มูลชาลี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายโกมล ศรีวรรณะ โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)