Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายไพฑูรย์ ทวีแสง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายวีรเดช มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางยินดี เผ่าสอน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางคัทริยา บูระพันธ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางปัญจพร ธรรมนิยม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางมยุรี ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายฤทธิกร มั่นหมาย โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ่งหทัย​รัตน์​ วันทาพงษ์​ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิตยาพร พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสุริยา บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ โรงเรียนตานีวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิภาพร เดชศิริ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจันจิรา ผจญกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นายนนทนันท์ วิสารัตน์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอธิติญา ประดาสุข โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจารุวรรณ กะนันตัง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)