Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายทราวุฒิ ปุนประโคน โรงเรียนตานีวิทยา วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปิยธิดา วาระโก โรงเรียนหนองอียอวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุภักษร มารมย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเอมอัฌชนา ศิริศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศุภรดา หมั่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด โรงเรียนวังข่าพัฒนา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศิริพร ชัยมงคล โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)