Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายกฤษฎา นิสัยกล้า โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวขนิษฐา สมใจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธีระ แหวนหล่อ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอัจฉรา เพ็งกาล โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปิยะดา คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายอดิศร นับถือดี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายณัฐพล จันทร์เพ็ง โรงเรียนหนองอียอวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวีระ สระศิริ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยุพิน บรรเทพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)