Best Practice สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายชยณัฐ บุญไว โรงเรียนศรีไผทสมันต์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวแก้วมณี ปัทมะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพนธกร ลำดวนหอม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายสานิตย์ จุกแก้ว โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางศรีวิไล ลับโกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายเจษฎา วงศา โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายนิรันดร โลกาสา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวธีรารัตน์ คงทน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพนม ดวงเอก โรงเรียนดอนแรดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)