Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายจิรภัทร เฉิดวาสนา โรงเรียนตาเบาวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)