Best Practice วิทยาศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางนิรมล ทองปน โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายธนะรัตน์ ทองสุก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย โรงเรียนสังขะ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางดาวรัศมี รีรัตน์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)