โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครู วิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว ครู วิทยาศาสตร์ วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)