โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกัญญาภัค คำงาม ครู ภาษาไทย
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววลีรัตน์ พะโยธร ครู คณิตศาสตร์
นางปุณยนุช วสุนันต์ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวรัชฎา บังคม ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา อินทสุข ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวรัชฎา บังคม ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางสาวรัชฎา บังคม ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวสุพัตรา อินทสุข ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา อินทสุข ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา อินทสุข ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ครู คณิตศาสตร์
นายสรัญญู สาธุ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายสรัญญู สาธุ พนักงานราชการ ภาษาไทย
นายสรัญญู สาธุ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายนัฐพล เทียงคำ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์ ครู สังคมศึกษา
นายวุฒิยา เกียงวัว ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจำรูญ ชัยสาร ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู สังคมศึกษา
นางสาวภาวิณี สมสุข ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู ศิลปะ
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู ภาษาไทย
นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ครู สังคมศึกษา
นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ครู ภาษาไทย
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ครู ศิลปะ
นางสาวนิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา