โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ครู ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น