โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข ครู ภาษาต่างประเทศ
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางพิมพ์นิกา จงรักษ์ศิลาภา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสรสิชา พึ่งตน ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายชวลิต คุชิตา ครู สังคมศึกษา
นางพิมพ์​ฤดี​ ประเสริฐ​สังข์​ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวโชติกา ศรไชย ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางอรนุช อุ่นอก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท ครู ภาษาต่างประเทศ
นางจินตนา แฉล้มไธสง ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางพีรยา โปร่งจิต ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวรติกา ไชยพลงาม ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครู ศิลปะ
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางกนกพร สาคเรศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวารุณี แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นายสายบุตร พันธ์เสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสหภาพ เนาวะราช ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางพรเพชร พันธุ์สุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางฉวีวรรณ วินทะไชย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางมลทิรา เอมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางศุภลักษณ์ แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางศิรินภา หอมขจร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางเพ็ญนภา โสติยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางแพรรดา สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา สาธร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางอำภร สุทธิมูล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวจิตราพร พวงจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางอมรรัตน์ พรมมี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวอุบล ธรรมดา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางขวัญฤดี บุญศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายประดับ ได้ทุกทาง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครู สังคมศึกษา
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางรัชนีวรรณ กงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครู ภาษาไทย
นางนันทิกร สำราญสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอำภา ลัดดาไสว ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปริศนา ทรงวาจา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววันวิสา มะลิซ้อน ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางช่อเพชร ศรีทร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเยี่ยม ศรีทร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายกรภัทร์ มณี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู สังคมศึกษา
นางสาวปวีณา จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายบุญสิทธิ์ วานุนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุมณฑา มีสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา อุปมัย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวศศิประภา จินพละ ครู ศิลปะ
นางสาวจิราพร เกษามา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางปริยาภัทร กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายนายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางสาวสลิลเกตน์ จันทรดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนันทภัค จันทา ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวกนกพร กมลบูรณ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ กกกลาง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายอลงกรณ์ ได้ทุกทาง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นายยุ มีพรหมดี ครู ภาษาไทย
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครู ภาษาไทย
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุรัตน์ โสมกุล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพิชิตพล เพ่งพิศ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ครู ศิลปะ
นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ ครู วิทยาศาสตร์
นางนิพตา มีกล้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธันยธรณ์ แสนสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
นางสาวญาณี คงบุญ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
นางสาคร วัฒนกุล ครู สังคมศึกษา
นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครู สังคมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายวัชรากร ใยแก้ว ครู สังคมศึกษา
นางทิพวรรณ ยืนยง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครู สังคมศึกษา
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายสมศักดิ์ กะการดี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสิทธิชัย มุ่งมี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายยรรยง โสติยา ครู ศิลปะ
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี