โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท ครู ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมค่ายภาษา (ด้านวิชาการ)
นางดวงตา เคราลีย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสหภาพ เนาวะราช ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสายบุตร พันธ์เสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุมณฑา มีสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางแพรรดา สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิตยา สาธร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พนิดา สุระศร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนันทิกร สำราญสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางศิรินภา หอมขจร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ การวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายกรภัทร์ มณี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง ครู ภาษาต่างประเทศ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครู ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครู คณิตศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกนกพร สาคเรศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางขวัญฤดี บุญศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอมรรัตน์ พรมมี ครู คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพัตรา อุปมัย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวยุพเรศ จันทร์พลี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอำไพศรี ดีสุคนธ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปวีณา จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครู ภาษาไทย การจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย (ด้านวิชาการ)
นางสาวโชติกา ศรไชย ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)