โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางวารุณี แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครู กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย