โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายรณรงค์ คงทวี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวสุวิภา แสนสุข ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางเสาวคนธ์ รู้รักษา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางเสาวคนธ์ รู้รักษา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวปริยา โพนดวน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวปิยวดี ลัดดางาม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวธนัชพร จะเมาจะดี ครู ภาษาไทย
นางสาวจันทนา เหมาะทอง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภัทรภร ลมพรมราช ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสุริเยส กิ่งมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจิราพร ผดุงศาสตร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางศรีวัฒนา นวลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นายวิชิต ศปณิทธ์ ครู ศิลปะ
นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครู ศิลปะ
นางเสาวคนธ์ รู้รักษา ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี