โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวธนัชพร จะเมาะดี ครู กิจกรรมนักเรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย