โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจิราพร ผดุงศาสตร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)