โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกฤษณา ศรีสังข์ ครู คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางน้ำข้าว เสนคราม ครู คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางบุญนิศา สุปิงคลัด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศิวพร บุญมา ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางวรรณี พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศศิธร ดวงจิตร พนักงานราชการ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกิติภัฏ บุญหวาน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)