โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครูชำนาญการพิเศษ บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย