โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายธัชชัย ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู คณิตศาสตร์
นายภูวนัย นนธิจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางเขมจิรา ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวทิตติยา ลดาวัลย์สุนทร พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายกิติภัฏ บุญหวาน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวรรณี พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางน้ำข้าว เสนคราม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบุญนิศา สุปิงคลัด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางกฤษณา ศรีสังข์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวศศิธร ดวงจิตร พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวศิวพร บุญมา ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางวนิดา สังข์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายโสภณ งามเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางชญานันท์ สันตะโภค ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางธัญรดี สังข์ขาวกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสายฝน ทองสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพุดตาล สมศรี ครู ภาษาไทย
นางจารุณี พวงอินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมานะ นุประโคน ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางวรรณกร พณพจณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพันธิภา ผดุงกิจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางประไพ เพียรมี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ ครู สังคมศึกษา
นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายสนธิ แสงชมภู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายยศไกร เธียรประมุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายลาภิศ นามไพร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสุจาริณี แสงจันทร์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวหอมหวล บุญโต ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา สมพันธ์ ครู ภาษาไทย
นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง ครู ศิลปะ