โรงเรียนสวายวิทยาคาร

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสิริกานต์ วายโศรก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางชุติมา ใจมั่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุนิษา เหลือถนอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางรัศมี มีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว ครู ภาษาไทย สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสมบัติ ทวีฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)