โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสุนิษา เหลือถนอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสมบัติ ทวีฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางชุติมา ใจมั่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสารภี สุลินทาบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรนุช ดมหอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางนฤมล หวังมั่น ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญวรัตม์ กล่อมจิต ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางรัศมี มีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว ครู ภาษาไทย
นายศึกษา จุนเสริม ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายวีรวัฒน์ ยกดี ครู ภาษาไทย
นางสาวนารีรัตน์ สุบินดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสมานจิตร์ สนสี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสุพารัตน์ แซ่อุย พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางปิยาพัชร์ ยังมี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสุพารัตน์ แซ่อุย พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี ครู สังคมศึกษา
นางสาวนภัสสร นิลหุต ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
นายชนาุฒิ ใสกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส ครูชำนาญการ สังคมศึกษา