โรงเรียนสวายวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส ครูชำนาญการ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล ครูชำนาญการ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเจนจิรา พ่อค้า ครูผู้ช่วย บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย