โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางบุญยืน สุขสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันดี นิตยวัน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฬาลัย เวชสถล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น