โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางวันดี นิตยวัน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางปวีณา วรรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายอาทร วรรณปักสิน ครู ศิลปะ
นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางนุชศรา ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย ครู ภาษาไทย
นางสาวจีระวรรณ วังอาจ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปิยาพร คงนาค ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุภาพ พลภักดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายธนาวัฒน์ คงนาค ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นายปราโมช กระแสเทพ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ครู สังคมศึกษา
นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์ ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนาพล บัวคำโคตร ครู สังคมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุญปก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพิพัฒน์ ผลเจริญ พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวปวริศา ยั่งยืน ครู สังคมศึกษา