โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางชุลิตา ชะโลมรัมย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางชุลิตา ชะโลมรัมย์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวลลิตา คิอินธิ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายอนุชา ดีพาชู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสยาม บุญยิ่ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาวดารินทร์ กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชาตรี วรรณโย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายธณกฤต โพธิ์งาม ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
นางสาวชนัญชิดา อัญชัยศรี พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ครู สังคมศึกษา
นายสมยศ ใยวัน ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมภพ ศรีสังข์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา