โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอุษา มาลีหวล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุดาบัณฑิต สุดชารี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิลาวัย์ ใจคุ้มเก่า ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางกรวิกา ชาติประเสริฐ ครู ศิลปะ
นางสุนีย์รัตน์ ปานมนต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายชูชาติ สอนเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายวุฒิชัย ดอกประทุม ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชูชาติ สอนเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสุนีรัตน์ ปานมนต์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสมถวิล สระแก้ว ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน