โรงเรียนเมืองบัววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวมุกฐณัฐพิม คุณณ์สิทธิสุข ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางทองแก้ว ควรสุทธิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก ครู ภาษาต่างประเทศ
นางจันทราภา งามศิริ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางภัสชากาญจน์ เปี่ยมเจริญวรากูร ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล ครู ภาษาไทย
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสายฝน เจริญรัมย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางอนงค์ สุขเกษม ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวนีรนุช อินทะกูล ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางแอนนา ยงแสง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายไพโรจน์ ศิระอำพร พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวลัดดา ศรีรัตน์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายปรีชา ลาภมาก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวศุภวรรณ สายบุตร ครู วิทยาศาสตร์
นายเวทย์ยากร สืบสุนทร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นายจำรูญ รสหอม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนครินทร์ กือสันเทียะ พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางณัฐวดี ชัยช่วย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายแสวง แสงอรุณ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางกาญจนา เมธบุตร ครู ศิลปะ