โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางนฤมล กองกาญจน์ ครู คณิตศาสตร์
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางอรธิดา สว่าง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางวลัยพร แอกทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง ครู คณิตศาสตร์
นางยินดี เผ่าสอน ครู สังคมศึกษา
นางคัทริยา บูระพันธ์ ครู สังคมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ครู สังคมศึกษา
นางปัญจพร ธรรมนิยม ครู สังคมศึกษา
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายปรวีร์ ดียิ่ง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางบัวเหล็ก เข็มทอง ครู คณิตศาสตร์
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวภัทรียา ทองงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางปิยนุช เงางาม ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู ภาษาไทย
นางกชพร นาคประดา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางศิริวรรณ วรรณดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวงามจิตร สมงาม ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาววาสนา ดวงใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางนงเยาว์ วิทยอุดม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นายเตชิต แหวนวงศ์ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวทรงพร โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางนิภาพร เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวญาณิภา บาลุน ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล ครู ภาษาต่างประเทศ
นายเสกสรร สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายประเสริฐ เพิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาววรรณธนา กิตติภัทท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวดวงพร วรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรวรรณ สีทองหลาง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายสุรินทร์ โสฬส ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวชนันธร อุดมศิลป์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายทรงศักดิ์ บาอินทร์ ครู คณิตศาสตร์
นายชนาธิป กรองทอง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิธร รัศสีห์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายLester Jayl Agustin ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริกุล วิบูลอรรถ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายธีระชัย ลาภูตะมะ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายชันทวิทย์ ควรทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายกุศล ชูรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางรัตติยา แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางอภิญญา มณีไสย ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายฉวิน บุญยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายครองสุข หารไชย ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวศภรดา หมื่นดี ครู ศิลปะ
นายครรชิต บุญปก ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี