โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายครองสุข หารไชย ครูชำนาญการ สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิฤมณ มั่นยืน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น