โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางอุษา มาลีหวล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)