โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวชญานี โพนสัย ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)