โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางนฤมล กองกาญจน์ ครู คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางวลัยพร แอกทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายเสกสรรค์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยินดี เผ่าสอน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางคัทริยา บูระพันธ์ ครู สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางปัญจพร ธรรมนิยม ครู สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอรธิดา สว่าง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางปิยนุช เงางาม ครู คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง ครู คณิตศาสตร์ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวศุภรดา หมั่นดี ครูผู้ช่วย ศิลปะ สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวภัทรียา ทองงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาววีระวรรณ มั่งมี ครู วิทยาศาสตร์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิภาพร เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกชพร นาคประดา ครูชำนาญการ ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู คณิตศาสตร์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางศิริวรรณ วรรณดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)