โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางอรสุรางศ์ อินทร์ปรุง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวชญานี โพนสัย ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางอรสุรางศ์ อินทร์ปรุง ครู ภาษาไทย
นางอรสุรางศ์ อินทร์ปรุง ครู สังคมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม พนักงานราชการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวิชญาดา ซุนสอน ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเจนจิรา เฉลียวฉลาด ครู ภาษาต่างประเทศ
นายณัฐพล สุริโย ครู สังคมศึกษา
นางสาวศิวพร หวังทางมี ครู วิทยาศาสตร์
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง ครู ศิลปะ